nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Gemensam målbild som visar vägen

Eftersom Nära vård kräver en förändringsresa för alla inblandade har en gemensam visuell målbild tagits fram. Den ska visa vägen från nuläge till framtida läge och består av tre delar: målbild, nuläge och vägen framåt.

Gemensam målbild

Eftersom Nära vård kräver en förändringsresa för alla inblandade, behövs en gemensam målbild. För att förtydliga målbilden har vi även tagit med de hinder och svårigheter vi identifierat för förändringsarbetet med Nära vård. Vägen mot målet har börjat ta form och det börjar bli tydligare vilka insatser som vi behöver göra framåt tillsammans.

Samarbete i regionen

Östergötlands kommuner och region ska samverka för att nå målet med en Nära vård 2030. De 13 olika kommunerna i Östergötland har idag olika utmaningar, bland annat geografiska skillnader. I framtiden krävs ett mer gemensamt grepp.

Grunden för Nära vård

Primärvårdens centrala roll idag är att arbeta med att förebygga sjukdomar, samt att bidra med hälsofrämjande insatser. Därför borde primärvården även vara grunden i Nära vård. För att patientens behov ska stå i centrum krävs det att nya arbetssätt och samarbetsformer utvecklas mellan vårdens olika aktörer. Det behövs också och en djupare samverkan mellan vårdens ansvariga huvudmän om vi ska lyckas med den nödvändiga omställningen till en bättre vård i framtiden.

Visuell målbild Nära vård i Östergötland (pdf) Pdf, 393 kB.Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se